top of page

Kaart van H. Teijsinga, in 1732 gemaakt in opdracht van de Provinciale Staten van Groningen om de oorspronkelijke landerijen en behuizingen te inventariseren. Het oude kloosterterrein is duidelijk herkenbaar.

press to zoom

Kaart uit het boek 'De Hunze, een kronkelend verhaal', Dr. J.J. van den Broek. Bij Mude, ten noorden van de stad Groningen, is de plek te zien waar de Drentsche A en de Hunze samenvloeiden, om vandaar als Reitdiep naar zee te stromen.

press to zoom

Duidelijk te zien is hoe het zijlmaar van Helpman en Essen, aansluitend op wat nu de Molensloot heet, dichtbij de Gronenburg uitmondt in de Hunze. Op de kaart uit 1732 van Teijsinga heet deze sloot ‘Oude Schipsloott’, waarschijnlijk een vaarweg naar Yesse. Ten zuiden hiervan ligt een zijl bij de boerderij Dijkhuizen. In 1971 zijn hiervan overblijfselen gevonden.

press to zoom

Op deze kaart is het grondbezit van de verschillende kloosters in Groningen aangegeven. De kaart is samengesteld aan de hand van de Historische Atlas van de provincie Groningen van B.W. Siemens uit 1952. De gegevens daarvoor putte hij uit de registers van de rentmeesters van de kloostergoederen. Een aantal kaarten waarop grondbezit van Yesse staat, is samengevoegd tot één geheel door Dr. Jan van den Broek.

press to zoom

Afbeelding uit 1600-1601 van het beleg van Groningen in 1594. Het gaat met name om de legeropstellingen aan de zuidzijde van de stad. Rechts onderin een stukje van het kloosterterrein van Yesse, met een impressie van bebouwing en de kloostergracht.

press to zoom

Op deze uitsnede van een kaart van Dolendo uit 1610, is een deel van het kloosterterrein van Yesse te zien. Herkenbaar zijn de kloostergracht en een impressie van bebouwing. De kaart verbeeldt het beleg van Groningen in 1594.

press to zoom
M. Schroor, Provincielanden 1732
M. Schroor, Provincielanden 1732

Op deze kaart uit 1732, van landmeter H. Teysinga, zijn de provincielanden getekend die overeen kwamen met de kloosterlanderijen van het klooster Yesse. Vele wegen en landerijen uit die tijd zijn nog steeds te herkennen, in Essen is het stratenpatroon uit 1732 nu nog precies hetzelfde. Er mag van uit worden gegaan dat dit dateert uit de kloostertijd. De afbeelding is ontleend aan de collectie van de Groninger Archieven (RHC).

press to zoom

In 1589 kocht het klooster in de stad Groningen op de hoek van het Zuiderdiep en de Herestraat, het Sickinge- of Esserhuis, waarheen men kon vluchten in tijden van nood. Het Esserhuis heeft er tot 1938 gestaan. Na de sloop verrees op dezelfde plek een zakenpand, waarin Restaurant De Faun, vervolgens het Arbeidsbureau en een modezaak werden gevestigd.

press to zoom

YESSE TUSSEN HUNZE EN AA


Klooster Yesse lag op de oostflank van de Hondsrug, de hoge zandrug tussen het stroomgebied van de afwateringsrivieren Hunze en Aa, die bij Mude ten noordwesten van de stad Groningen samenvloeiden.

 

Het klooster Yesse bezat over de wijde omgeving verspreid percelen land waarmee deels
voorzien werd in het levensonderhoud. Het betrof landbouwgrond of bijvoorbeeld grond
waar turf afgegraven werd. De gronden werden verkregen als ‘bruidsschat’ die dochters van
gegoede families uit de omgeving meekregen bij hun intrede in het klooster, aangekocht of geruild.
Behalve dat gronden direct voor eigen gebruik werden aangewend, werden er ook percelen verpacht

aan boeren in de omgeving. Rond het klooster bezat Yesse ongeveer 850 ha.                                                               Het totale grondbezit was in 1594 gegroeid tot 3172 ha. Daarmee was Yesse in grootte het
derde klooster in de provincie Groningen.

midden kaarten
bottom of page